Cele statutowe fundacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz seniorów, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej pomocy, poprawy jakości życia i ułatwień w funkcjonowaniu.

Fundacja realizuje swoje zadania poprzez:

 • działalność informacyjną w zakresie potrzeb seniorów,
 • organizowanie spotkań integracyjnych,
 • promowanie aktywności społecznej seniorów,
 • działalność edukacyjną w sferze aktywności zawodowej seniorów,
 • stwarzanie seniorom warunków dostępu do kultury i sztuki oraz poszerzanie osobistych możliwości w tym zakresie,
 • aktywizację wolontariatu na rzecz seniorów,
 • działalność edukacyjną dla opiekunów seniorów,
 • pomoc w budowaniu relacji międzypokoleniowych,
 • propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie pomocy socjalnej dla seniorów,
 • udzielanie doraźnego wsparcia seniorom w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja na realizacje swoich celów będzie pozyskiwać przychody między innymi z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób prawnych,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych.

Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Przeczytaj również