O nas

Z pomocą naszej platformy w sposób celowy i planowy przyczynisz się do poprawy jakości życia swojego seniora, jednocześnie zapewniając mu pełnię bezpieczeństwa zdrowotnego oraz autonomię wyborów, służących mu do realizacji własnych planów.

Proponowane usługi i produkty wraz z narzędziami, które stały się dostępne dzięki postępowi techniczno – informatycznemu, to system wsparcia dla seniora.

To możliwość konkretnego działania w celu wszechstronnej kompensacji malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb przy założeniu niewielkich zasobów finansowych seniorów.

Platforma, którą oddajemy do Państwa dyspozycji, ma z jednej strony przyczynić się do niwelowania istniejących deficytów związanych ze zmianami demograficzno-społeczno- ekonomicznymi, z drugiej zaś strony służyć i ułatwiać sprawowanie opieki potencjalnym opiekunom osób starszych.

Budując e-więzi.pl wzięliśmy pod uwagę prognozy związane z szybkim wzrostem w najbliższych latach w naszym społeczeństwie liczby osób 60+, oraz deficyty państwa związane z opieką nad seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem niedostatecznej ilości środków przeznaczonych na finansowanie działań opiekuńczych.

Wiek senioralny jest niewątpliwie okresem trudnym, charakteryzującym się postępującym ograniczeniem samodzielności życiowej i stopniowym nasileniem się zależności od otoczenia.  Dlatego w tym okresie życia ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, z którymi senior boryka się z coraz większymi trudnościami na skutek postępującej słabości własnego organizmu. W polskiej rzeczywistości instytucjonalnej nie znajdzie on dostatecznej pomocy w sprawowaniu nad nim opieki a jego rodzina dostatecznego wsparcia w jej świadczeniu na rzecz jej starszego członka.

Wszelki zmiany bywają trudne do zaakceptowania dla większości konserwatywnych z natury osób starszych, w szczególności te bardzo dynamiczne dotyczące życia codziennego. Radzenie sobie przez seniorów z możliwościami, jakie daje Internet, często bywa trudne.

Dlatego nasza platforma jest narzędziem adresowanym, chociaż nie tylko, do młodszych członków rodzin osób starszych.  Przy jej użyciu opieka stanie się łatwiejsza! Proponowane rozwiązania, z jednej strony zmierzają do poprawy jakości życia seniora, z drugiej zaś strony hołdują generalnej zasadzie, że możliwie jak najdłużej powinien on przebywać w dotychczasowym, dobrze znanym mu środowisku, definiowanym przez niego samego jako „swoje”.

Zakładamy, że korzystanie z naszego serwisu zapewnieni powstanie szczególnego otoczenia wokół osoby, dla której będzie organizowana pomoc, co bez wątpienia odczuwane będzie przez nią jako rodzaj emocjonalnego wsparcia ze strony opiekunów. Umożliwi rodzinie, bliskim i przyjaciołom włączenie się w sposób skoordynowany, w wybranym przez siebie momencie i zakresie w proces opiekuńczy dedykowany konkretnej osobie. Uczestnictwo w nim może przyczynić się zarówno do budowy nowych relacji, jak i poprawy oraz wzmacnia relacji już istniejących, pomiędzy współpomagającymi,  jak i nimi a beneficjentem owej pomocy.

Pamiętajmy! - przygotowanie się do starości i  łagodzenie jej dolegliwości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw.

Przeczytaj również