Regulamin

REGULAMIN SERWISU
E-WIĘZI

 

§1. Definicje terminów używanych w serwisie E-WIĘZI.PL

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

E-WIĘZI.PL: serwis dostępny w domenie internetowej www.e-wiezi.pl, którego operatorem jest Organizator, służący w szczególności prezentacji i wyszukiwaniu Towarów i Usług oferowanych przez serwisy internetowe;

ORGANIZATOR: organizator serwisu – e-więzi.pl sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, pl. Andersa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000000000, NIP 0000000000, REGON 000000000;

ADMINISTRATOR: Organizator serwisu lub osoba przez niego upoważniona do zarządzania serwisem E-WIĘZI.PL;

UŻYTKOWNIK: Osoba fizyczna (konsument) oraz osoba fizyczna jako przedsiębiorca na prawach konsumenta, która zawiera z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

SERWIS: serwis internetowy współpracujący z e-więzi.pl sp. z o.o. sp. k. w ramach serwisu E-WIĘZI.PL na podstawie umowy o współpracy, oferujący poprzez serwis E-WIĘZI.PL swoje Towary albo Usługi;

TOWAR: produkt oferowany przez Serwisy współpracujące z E-WIĘZI.PL;

USŁUGA: usługa oferowana przez Serwisy współpracujące z E-WIĘZI.PL;

USŁUGI ORGANIZATORA: usługi świadczone dla Użytkowników przez Organizatora w ramach serwisu E-WIĘZI.PL;

UMOWA: umowa o świadczenie Usług w serwisie E-WIĘZI.PL zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług;

REGULAMIN: niniejszy dokument określający zasady działania serwisu E-WIĘZI.PL, w tym zasady świadczenia przez serwis E-WIĘZI.PL Usług drogą elektroniczną.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania i zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu E-WIĘZI.PL;
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej e-wiezi.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez fakt korzystania z serwisu E-WIĘZI.PL, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3. Ogólne warunki korzystania z serwisu E-WIĘZI.PL

  1. Serwis E-WIĘZI.PL nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisach, a jedynie informuje o ofertach Serwisów oraz umożliwia korzystanie przez Użytkownika z ich funkcji w skoordynowany sposób.
  2. Serwis E-WIĘZI.PL umożliwia Użytkownikowi:
 • uzyskiwanie informacji o Towarach i Usługach oferowanych przez Serwisy,
 • składanie stałych zleceń dotyczących zakupów przez Użytkownika Towarów albo realizacji zamówionych przez Użytkownika Usług,
 • uzyskiwanie informacji o zakupionych przez Użytkownika Towarach albo realizowanych dla Użytkownika Usługach,
 • uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i oferowanych przez Serwisy, współpracujące z E-WIĘZI.PL,
 • zapoznawanie się z ofertami podmiotów niezwiązanych z serwisem E-WIĘZI.PL,
 • przejście na strony Serwisów, których Towary albo Usługi oferowane są poprzez serwis E-WIĘZI.PL,
 • branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis E-WIĘZI.PL,
 • otrzymywanie newslettera z wiadomościami z serwisu E-WIĘZI.PL,
  1. Serwis E-WIĘZI.PL dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie E-WIĘZI.PL były przedstawiane przez Serwisy zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Dane dotyczące Towarów i Usług pochodzą od Serwisów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru albo Usługi, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Serwisem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis E-WIĘZI.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w opisie lub cenie Towaru albo Usługi pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie E-WIĘZI.PL i na stronie internetowej Serwisu;
  2. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru albo Usługi, zamieszczonym zarówno przez Organizatora na stronach serwisu E-WIĘZI.PL, jak i przez Sklep na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Serwisu jest opis Towaru albo Usługi pochodzący ze Serwisu;
  3. Autorskie prawa majątkowe do elementów serwisu E-WIĘZI.PL, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w serwisie E-WIĘZI.PL oraz do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) znaki… a także prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie E-WIĘZI.PL, przysługują Organizatorowi;
  4. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem odbywa się na warunkach określonych przez Serwis oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis E-WIĘZI.PL nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Serwisy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
 • za dostawę Towaru albo realizację Usługi w związku z zamówieniem złożonym w Serwisie przez Użytkownika,
 • za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów albo Usług, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów prezentowanych w serwisie E-WIĘZI.PL przez Serwisy oraz zdolność Serwisu do ich dostarczenia lub realizacji;
 • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem albo Usługą i transakcją sprzedaży, ani za sposób wykonania, niewykonania, czy też nienależytego wykonania przez Serwis obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru albo Usługi,
 • Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie E-WIĘZI.PL;
  1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

§4. Wymagania techniczne

Korzystanie z serwisu E-WIĘZI.PL za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) jest jedynie możliwe poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis E-WIĘZI.PL zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także Cookies.

§5. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu E-WIĘZI.PL

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu E-WIĘZI.PL. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Organizator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników;
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Organizatora w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników;
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisu E-WIĘZI.PL związanych z porównywaniem ofert Serwisów;
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu E-WIĘZI.PL inny niż wskazany w powyższym ust. 3.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości Usług świadczonych przez serwis E-WIĘZI.PL;
 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@e-wiezi.pl;
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 4. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w terminie do 14 dni;
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji;
 6. Serwis E-WIĘZI.PL zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Serwisów albo nienależycie wykonanych Usług , czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis E-WIĘZI.PL.

§7. Rozwiązywanie umów o świadczenie Usług serwisu E-WIĘZI.PL

 1. Umowa o świadczenie Usługi serwisu E-WIĘZI.PL zawarta pomiędzy Użytkownikiem a serwisem E-WIĘZI.PL może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie e-maila z bazy mailingowej);
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres e-mail kontakt@e-wiezi.pl;
 3. Organizatorowi serwisu E-WIĘZI.PL przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług serwisu E-WIĘZI.PL w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże Umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej;
 4. Umowa o świadczenie Usług serwisu E-WIĘZI.PL wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a serwisem E-WIĘZI.PL nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy innymi Użytkownikami Serwisu.

§8. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
 2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jego zaakceptowanie;
 3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu E-WIĘZI.PL. Usunięcie z serwisu E-WIĘZI.PL danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności;
 4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do serwisu E-WIĘZI.PL.
Przeczytaj również
Prawo
Troska o najbliższych - jak to wygląda od strony prawnej?
Troska o naszych najbliższych to nie tylko przywilej, ale również prawnie uregulowany obowiązek. Relacje rodzinne powinny być kształtowane z poszanowa...
Prawo Prawa pacjentów
Prawo Prawa konsumenta
Prawo
Limity przewozu środków płatniczych przez granicę
Możliwość dużej mobilności i przemieszczania się po całym świecie zwiększa szanse na inwestycje i emigracje w celach zarobkowych. To wiąże się z konie...
Obiady Polskie zupy