Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WIĘZI

§1. Zasady ogólne

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest e-więzi.pl sp. z o.o. sp. k., pl. Andersa 7, 61-894 Poznań. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne;
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług serwisu E-WIĘZI.PL oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu E-WIĘZI.PL. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom;
 4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie E-WIĘZI.PL mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o serwisie E-WIĘZI.PL i świadczonych przez niego Usługach oraz udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług serwisu E-WIĘZI.PL w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,
  • innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
 5. Organizator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem E-WIĘZI.PL w celach przechowywania informacji na temat indywidualnych ustawień użytkownika oraz produktów, które go interesują. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz wskazane wyżej przepisy prawa;
 7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów serwisu E-WIĘZI.PL, o których mowa w ust. 3. Dane Użytkownika są udostępniane Administratorowi na etapie kontaktu poprzez podanie adresu e-mail;
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu;
 9. Użytkownikom przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Usług serwisu E-WIĘZI.PL, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. Uprawnienia te Użytkownik realizuje w formie przesłania drogą elektroniczną wiadomości na adres kontakt@e-wiezi.pl,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 10. W przypadku udostępnienia w serwisie E-WIĘZI.PL usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej serwisu E-WIĘZI.PL. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze);
 11. Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach serwisu E-WIĘZI.PL Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:
  • do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  • do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług,
  • w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu E-WIĘZI.PL;
 12. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w serwisie E-WIĘZI.PL danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://www.e-wiezi.pl Administrator odpowiada na podany w formularzu adres e-mail w możliwie najszybszym terminie;
 13. Serwis E-WIĘZI.PL informuje, że podczas przeglądania stron internetowych e-wiezi.pl używane są przez E-WIĘZI.PL pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z e-wiezi.pl. Uzyskane przez E-WIĘZI.PL informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. E-WIĘZI.PL informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu E-WIĘZI.PL może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

§2. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
  • działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  • wypłacalność Użytkowników,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Serwisem za pośrednictwem serwisu E-WIĘZI.PL, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
  • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usług serwisu E-WIĘZI.PL,
  • działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Usług serwisu E-WIĘZI.PL,
  • wadliwe działanie serwisu E-WIĘZI.PL spowodowane siłą wyższą;
 2. Niezależnie od powyższego Administrator dokłada wszelkich starań o dbałość poziomu merytorycznego serwisu E-WIĘZI.PL, w tym także o umieszczanie w nim treści oraz reklam;
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięcie adresu e-mail nieuczciwego Użytkownika z bazy mailingowej. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza praw innych osób. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.
Przeczytaj również
Prawo
Prawa pacjentów
Podmioty medyczne oferują wiele świadczeń medycznych, z których możemy korzystać. Codziennie tysiące osób wykonuje badania kontrolne, poddaje się zabi...
Obiady Polskie zupy
Prawo
Prawa konsumenta
Dokonywanie zakupów, zarówno stacjonarnych jak i internetowych, jest naszą codziennością. Podczas transakcji zachodzi relacja konsument – sprzedawca, ...
Kwiaty Historia tortu