E-klub Seniora

ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE A KOMPETENCJE CYFROWE SENIORÓW

W dniach od 6 do 18 listopada 2022 roku odbyła się 27. Konferencja Klimatyczna. Tegoroczna konferencja postawiła sobie za główny cel zatrzymanie i obniżenie globalnego ocieplenia.

Zmiany klimatu a zagrożenia dla seniorów

Jednym z najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych skutków zmiany klimatu spowodowanej działalnością człowieka jest wzrost intensywności i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Gwałtowne wichury, ulewne deszcze, nieprzewidywalne trąby powietrzne czy susza wzbudzają niepokój. Te zjawiska pogodowe, występujące ze wzmożoną częstotliwością i gwałtownością, coraz częściej możemy zaobserwować również w Polsce.

Wszystkie te zjawiska mają niewątpliwie niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a zwłaszcza na zdrowie najstarszych członków społeczności. Chronienie seniorów przed skutkami zmian klimatycznych i podjęcie przeciwdziałań tym zmianom oraz informowanie o niosących przez nie zagrożeniach to szczególne wyzwanie stojące przed społeczeństwami.

Jak zwiększyć dostępność informacji o zagrożeniach dla seniorów?

W Polsce rośnie liczba osób powyżej 60. roku życia, a w kolejnej dekadzie odsetek seniorów powyżej 75. roku życia wzrośnie do blisko 11%. Osoby starsze wymagają szczególnej opieki w przypadku nagłych zdarzeń meteorologicznych. Problemem dla nich staje się dostęp do informacji potrzebny do ratowania się i ucieczki z miejsc zagrożonych, a także ograniczone zdolności podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

Identyfikacja tego rodzaju niebezpieczeństw przez seniorów jest utrudniona między innymi przez brak korzystania przez nich z nowoczesnych urządzeń i mediów, takich jak smartfony, Internet i media społecznościowe. Dlatego komunikaty o ryzyku wystąpienia zdarzeń ekstremalnych, rozsyłane przez RCB, nie są często dla nich dostępne. Należy więc zrobić wszystko, aby ułatwić seniorom dostęp do bieżących informacji i alertów alarmujących o występowaniu zagrożeń.

Taki stan rzeczy niewątpliwie wskazuje na potrzebę przeprowadzenia odpowiednich zmian, między innymi edukacyjnych w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych seniorów, co umożliwi większą dostępność do komunikatów o zagrożeniach. Już dziś możemy zacząć działać, budując relacje z seniorami i konstruując na ich podstawie właściwe kanały komunikacji.

Dlatego Fundacja E-więzi stworzyła E-klub Seniora. Chcemy, by nasi seniorzy mieli możliwość rozwoju w zakresie poznawania technologii i pozyskiwania rzetelnych informacji w gronie rówieśników i komfortowych warunkach. 

Zainteresowanych seniorów zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 880 880 913